read_book
 7000    500 .    , , , , ,     ,   , ,  !!!
| | | | | |


...

:


Ðåéòèíã@Mail.ru liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ è ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ
allbooks2004()gmail.com

. . , .

ਪ祭


OCR , 1998 .
,
ன ⤠ ਭ
뭮 . 뫮 ᥬ 쥢: -
, , , ⠪ - ᠬ 室騥
⭮ 㪮 ᥬ.  뫨 訥, אַ ᪠-
, ⮫쪮 .
: , ⠬ ᫥.
, 뭮 ॢﭭ 㣥
窠 த ᠤ. ᫨ 砬 砫 -
, 쭮 騫 , 砫: ", 㪮!" -
ਪ뢠 ॥.
ࠨ ᮡࠫ ᠬ ࠢ⥫ ࠭, ਭ
. ਤ 㦠᭮ ᯮ, 㤠 㪮
.
- ᪠ ਭ, ?
- ᪠ 类 堬! - । 訩 ࣥ.
ࠨ ࠢ  ᮫-稪, ⮡ -
, 孥 㪮. ࠧ ᮫ ⠢ ଠ
᢮ ᠡ 誨 ஬ ᪨⥫-
. 뫨: 梥 , 䨠 ᥭ ᠬ
஧ .
ਪ , 뭮 ᥩ த -
襪. ந 襭쪮 ᪠
. ⮣ ⮣ ਢ窨 ᤥ
ᨫ쭥訩 ᬮ. ⠫ ஬ 蠫, -
玲 .
ࠨ ਡ ᠬ ࠢ⥫ ᢨ⮩ , 襪
稪. ਭ ⮥ ,
⮩ 蠯窥 直 ⮩ 稪. ਤ -
稪 뫨 ॡ, ᮫-稪 - ஭.
稪 , ⠢, ⠪ 砫
몠. ᡥ 㫨. த 訫, 襫 த-
稩 થ.
ࢮ . ⠫ -
⮫窮 , ࠫ ᧠. ਪ
뤥ঠ 砫:
- ! ᠤ !..
ਭ ஦. ⠪?
襫 , 砢 㯠 ᢮ ⪨, ਢ묨
, ண ᬮ५ ਪ:
- ""? ୮ ⠪ 㢨
, ।, ⥡ ࠢ, ?
- ⢮, - 襯⠫ ਭ 訩 ࣥ, -
, 祫 - ⥦. 㦭 ᮡ
.
᮫-稪 ࠢ
, 짮  ⥫ﬨ ᯮ⢨.
稪 뫠 ⠪ 㡠.
.
- ⢮, - ஡ମ⠫ , - ⮫!
- ४᭮ ᤥ, - ண६ ਭ . - ⥡ !
訩 ࣥ ⨫ ⮫ .
-  , - ᪠ , - ⢮ -
ࠦ । भ , 묨 -
㣠. ᨫ쭥, ࠩ !
- ᠬ, 祣 ண, 訡, - ⠫
ࠧ .
ᥩ 㣮 稪 ࠢ 稪 ,
祫 襥 ⮫.
砫 ࠫ । ᫨誮 ᨫ쭮. -
訩 ࣥ ⠪ ᢨ९ 뢠 ࠤ, 殢
⮫ , 誥. 뤥ঠ , -
⥫ 㡠६ ﭭ 㯨 ᠬ ਭ -
. ⢮, ண 뫨 來 , ࠧ
㢨 ਤ୮ ஭. ᮫-
-稪 㫨 ஭ ⭮
筨.
- , , 뭮! - , ﭭ 뢠 -
஭, ਪ, 㢮 ᮫.
室 祭 ந⢨
祣 ॢ, , ᭮訥 , 㦥 ,
뢠 , ⮣, 뫮 ᠬ -
.
- , ६ 墠⨫, - ਫ 㦨 . -
⮫쪮 㬠, ⥫ ⢮ !
- 祣 : 㫥 ଠ!
- 㫥? ଠ? ⮣ !
- ࠧ ५?
ᠬ 뫠 ५졠, ࠧ筮 䥩-
ઠ, ஥ ਭ . ⮫ ⠪ ९㣠,
㫠 ஭ ᮫-稪.
⥫ 뫮 ਪ ᥬ ⨬ , ଠ
㫥, ⮫쪮 让 ப ᨣ, , 㬠, 訫,
㭮 ࠢ ᯮ, ࠧ㬭 ஬砫.
! , ⠫ , -
⮬, 㫠 ᫥.
- , 㯠! - ਪਪ , ⮡
ॢ.
㣠, ⨫ 㦥 뢠.
, ண ਣਫ ६ 祭
⮫쪮 , - ᫥ ᬥ, ⮬
쬠 ਭ 뫨 .
ᢨ ਪ ९ :
- ! ᠤ ⠫, 㯭,
ࠬ ⠬!..
- , , 뭮, - ᪮ ॡ , -
쬥 - !
- ᨤ? 宣 ᤥ?
- 祣, 뭮. - ᠤ. ਭ -
冷  .
ਧ㬠.
- , - ? - ᨫ .
- 室, ⠪. ஥ , 㡨,
ਭ : 㡨 ,
쬥 ᨤ ࠦ.
- ⮦ ࠦ, -  , -
⮫쪮 . ௨ , 
᢮!
- ᫨誮 ᥡ ? - 롭 ਪ. -
!
- 㢨. ᢮ .
 - ⪠ ࠦ , ᢨ
祭.
- , - ᪠ 頭 , - ⥯ 㦥 让 -
ᠬ ᥡ 㬠. ⢮ 誠 -
, ࠢ ࠭⢮ ᢥ, -ࠧ.
- ? , 㯨 .
- , . 쪮 廊 - ࠩ -
直 ⮢ 襭, ᮡ , .
- ⮬? ⮬ ?
- , ਤ ६.
- 襫, 襫, - ਪਪ 誠, - 쭮 ! ,
, ন , ᠬ -
.
⢥⨫ 誥 ᬥ諨 ᥭ, 㬠,
⮨ , ᯥ ᫥ -
.
९ 楫 㡥.
᫥騩 稫 ᢮ ᥬ 쥢 ⠬ -
ண 廊 , ஬ - , 祬 -
⠫ த⢥, - 㦨 - ਢ⭨.
頢 拉, ﬨ, 易 ᢮
㧥 , 楯 , ⨫ . 襫 㤠
, , ࠫ ண.
१ ᪮쪮 ᮢ ࠫ 쪮 ॢ誨 - ⠪ -
쪮, 㤨 ⮫
ࢮ . - , ᮡ⢥ , , -
- ⭠ ઠ, ࠧ ⠪. -
窠 ᨤ ਪ 릥⮩ த; ⭮ 뢠 㫨
, , 祬- 祭 祭.

⠢ ࠧ: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
:
:

?

 

| | | | | |

Copyright © 2004 - 2017.
"". - .